Program description in English


ОДРЖИВОСТ И ОТПОРНОСТ ГРАЂЕНЕ СРЕДИНЕ

Специјалистичке академске студије

Факултет техничких наука у Косовској Митровици

Студијски програм специјалистичких академских студија Одрживост и отпорност грађене средине на Факултету техничких наука у Косовској Митровици је развијен у оквиру Еразмус+ пројекта изградње капацитета у високом образовању Европске комисије под називом „Стварање мреже лабораторија знања за одрживе и отпорне средине“ (КЛАБС).

Програм нуди мастер инжењерима архитектуре, грађевинског, електротехничког, машинског, технолошког инжењерства и инжењерства заштите животне средине стицање напредних – специјализованих знања из области одрживости и адаптације грађене средине на промену климе, заштите урбаног и руралног изграђеног окружења, коришћења природних ресурса у грађеној средини, процена одрживости и отпорности грађене средине, процене ризика, примене интегрисаних инжењерских мера и менаџмента, и омогућава савладавање методологије истраживања и метода повезивања истраживања са практичним радом.

Током образовања на студијама, кроз примену одговарајућих метода и адекватну организацију наставе, студенти у мултидисциплинарном тиму добијају могућност да међусобно сарађују, размењују знања из својих инжењерских области и стичу нова специјализована знања и вештине. Сврха програма је образовање инжењера специјалиста који су стекли способност да на свеобухватан, трансдициплинарни начин приступе решавању проблема везаних за постизање одрживости и отпорности грађене средине, који разумеју сложеност тих проблема и њихове узрочно-последичне везе, а истовремено задржавају сопствену инжењерску професију, односно делују са сопственог професионалног становишта. Специјалисти инжењери из одговарајуће научне области (са назнаком – одрживост и отпорност грађене средине у додатку дипломе) су професионално опремљени за деловање у околностима карактерисаним сложеношћу, честим и значајним променама, ризицима и незвешношћу.

Структура програма формирана је на темељу стварних потреба за образовањем инжењера специјалиста који се стицањем најновијих интердисциплинарних научноистраживачких и професионалних знања, вештина и компетенција у техничко-технолошком пољу оспособљавају за рад на инжењерским, пројектантским и управљачким позицијама у оквиру предузећа (организација, установа, друштава, компанија и др.) која се баве аспектима одрживости и отпорности грађене средине. Захваљујући стеченим компетенцијама, инжењери специјалисти су у позицији да у делокруг предузећа у којима су запослени уведу као новину (али и потребу) бављење одрживошћу и отпорношћу грађене средине.

Како су одрживи развој и адаптација грађене средине на промену климе научно-образовне области које су постале актуелне током последњих десетак година, раније генерације инжењера нису се образовале у складу са овим савременим потребама друштва и струке. Због тога је студијски програм специјалистичких академских студија Одрживост и отпорност грађене средине отворен како за инжењере који су непосредно пре подношења документације за упис завршили претходни ниво образовања, тако и за инжењере одговарајућих профила који су у радном односу и који се на програм уписују како би ажурирали своје знање и вештине према савременим трендовима и потребама.


Курикулум

Курикулум студијског програма специјалистичких академских студија Одрживост и отпорност грађене средине на Факултету техничких наука у Косовској Митровици структуриан је тако да студентима омогућава стицање специјализованих знања из области архитектуре (и урбанизма), грађевинског инжењерства, електротехничког инжењерства, машинског инжењерства, инжењерства заштите животне средине и припадајућих дисциплина. Настава на програму се одвија у оквиру обавезних и изборних премета, кроз предавања, вежбе, рад у Лабораторији за одрживости и отпорност грађене средине и Лабораторији за обновљиве изворе енергије, студијски истраживачки рад, рад у студију, консултације, стручну праксу, индивидуални рад и др. Групни рад у студију у другом семестру даје могућност студентима да примене претходно стечена знања на конкретном, стварном проблему, односно да интегришу истраживање и савладана теоријска знања из различитих предмета са практичним радом и да се на тај начин оспособе за будући успешан рад у пракси. Предмет Стручна пракса обухвата програм стручне праксе у трајању од 90 часова које студент реализује у предузећу, као и проверу стручног знања кроз израду и одбрану елбората код наставника задуженог за стручну праксу. Студијски истраживачки рад у оквиру предмета Специјалистички рад оспособљава студенте да обављање самосталног истраживачког рада.

Нове методе учења, информационе технологије и е-учење

Студијски програм Одрживост и отпорност грађене средине укључује у наставни процес, у склопу Лабораторије за одрживост и отпорност грађене средине, коришћење софтвера за енергетске симулације и оцену животног циклуса, као и софтвера за он-лајн повезивање који омогућава одржавање, односно похађање он-лајн предавања гостујућих предавача из других високошколских установа у земљи и иностранству, односно предавача из привреде и других сектора. Програм такође подразумева коришћење постојеће електронске платформе на Факултету техничких наука, која ће послужити за смештање наставног материјала и материјала за учење, а биће доступна наставницима, сарадницима и студентима. Зборник објављеног материјала, која је развијен према садржају и потребама студијског програма, под насловом Прегледи одрживости и отпорности грађене средине у функцији образовања, истраживања и пројектовања , биће на располагању студентима у електронском формату преко отвореног приступа.


Концепт „студент у центру учења“

На студијском програму Одрживост и отпорност грађене средине примењен је концепт "студент у центра учења" кроз дефинисање флексибилиних путева базираних на исходима учења и омогућених кроз велики број изборних предмета, при чему студенти бирају теме према сопственој професији, интересовањима и плановима за будући развој каријере. Проценат изборних предмета на студијском програму износи 85,00 %.


Интегрисање истраживања и образовања

Програм специјалистичких академских студија Одрживост и отпорност грађене средине садржи предмет Методе истраживања и студијски истраживачки рад у оквиру предмета Специјалистички рад који има за циљ да студенте оспособи за обављање самосталног истраживачког рада, уз поштовање научне методологије, процеса и поступака. Поред тога, кроз рад на конкретним темама и задацима у оквиру других предмета на програму, студенти савладавају методологију истраживања и методе повезивања истраживања са практичним радом, чиме се оспособљавају за решавање стварних проблема у свом професионалном раду или за наставак образовања на докторским академским студијама у земљи или иностранству.


Упис на студије

Факултет техничких наука у Косовској Митровици планира да на студијски програм специјалистичких академских студија Одрживост и отпорност грађене средине упише 16 студената у школској 2017/2018 години.

На студијски програм се може уписати лице које има остварених 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања, односно лице које је завршило петогодишње, односно мастер академске студије у пољу техничко-технолошких наука и припадајућим областима које одговарају карактеру студијског програма специјалистичких академских студија: архитектуре, грађевинског, машинског, електротехничког, технолошког и инжењерства заштите животне средине.

Упис се спроводи након објављивања конкурса.

Редослед (ранг листа) кандидата за упис се утврђује вредновањем на основу следећих критеријума:

 • просечне оцене остварене на претходним академским студијама (максимално 55 поена),

 • просечне оцене остварене на одређеним предметима на претходним студијама (максимално 15 поена),

 • времена студирања на претходним студијама (5 поена),

 • садржаја порфолија са академским и професионалним искуством кандидата и препорукама (15 поена), те

 • мотивационог писма у којем кандидати аргументују своје интересовање за студијски програм, описују радно искуство, односно претходно стечена знања, вештине и компетенције, план развоја каријере и друге релевантне чињенице (10 поена).

У случају да више кандидата остваре исти број поена при евалуацији, комисија за упис ће организовати интервју са појединачним кандидатима ради коначне провере способности, односно коначног одлучивања о пријему на студије.

Право на упис стичу кандидати који су на ранг листи рангирани у оквиру броја утврђеног за упис.

Страни држављани могу се уписати на програм Одрживост и отпорност грађене средине под истим условима као и домаћи држављани, у оквиру укупног предвиђеног броја студената. Основни услов за упис на студијски програм је доказ о одговарајућем познавању српског језика. Проверу знања српског језика обавља трочлана комисија, коју именује декан Факултета.


Компетенције

Савладавањем студијског програма специјалистичких академских студија Одрживост и отпорност грађене средине студенти стичу опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања професионалне и истраживачке делатности.

Савладавањем студијског програма, студенти стичу следеће опште компетенције:

 • разумевање најзначајнијих друштвених, еколошких и економских изазова данашњег времена,

 • системско, критичко и самокритичко мишљење, сагледавање и приступ,

 • способност да кроз примену знања одговоре на стварне околности и услове у окружењу, да идентификују и анализирају проблеме, понуде решења и предвиде последице,

 • способност идентификације и примене одговарајућих метода, процедура и процеса истраживања, као и способност самосталног представљања резултата истраживања различитим друштвеним групама,

 • способност коришћења професионалних специјализованих термина, веште употребе професионалне двостране комуникације и развијања сарадње са друштвеним окружењем,

 • способност за рад у мултидисциплинарном тиму, међу различитим друштвеним актерима и способност вођења тимова,

 • разумевање и деловање у складу са принципима професионалне филозофије, политике и етике.

Одрживи развој и адаптација на примену климе у инжењерским струкама техничко-технолошког поља односе се на развој, анализу и имплементацију широког спектра одговарајућих техничко-технолошких решења, мера и пракси. Савладавањем студијског програма, студенти стичу следеће предметно-специфичне компетенције:

 • холистичко разумевање концепата одрживости и отпорности и њихових међусобних веза у грађеној средини,

 • разумевање одговорности и изазова пред инжењерима техничко-технолошког поља, у смислу постизања одрживости и отпорности грађене средине,

 • способност самосталног истраживања у подручју одрживости и отпорности грађене средине на различитим нивоима, спровођења анализа, вршења експеримената, оцена и евалуација, као и способност синтезе и интерпретације резултата, формулисања закључака, те презентације истраживања у писаној и усменој форми,

 • способност самосталне критичке евалуације актуелне инжењерске праксе, идентификације и формулисања релевантних проблема и давања оптималних, иновативних и кретивних инжењерских одговора, односно решења за постизање одрживости и отпорности грађене средине,

 • способност да се пружи индивидуални допринос системским, интегрисаним решењима,

 • способност да се развију инжењерски пројекти и процеси за грађену средину која чува квалитет животног окружења и рационално користи природне ресурсе (енергију, сировине, воду и земљиште),

 • способност системског управљања сложеним пројектима и процесима одрживог и климатски отпорног развоја и способност сарадње са различитим актерима,

 • способност иницирања промена у професионалном окружењу и развоја нових иницијатива или предузећа (организација, компанија, удружења, организација и сл.),

 • способност примене стеченог знања и вештина у праћењу новина, развоја новог специјализованог знања, даљег образовања и развоја вештина и

 • способност напредног коришћења рачунарских технологија и софтвера.

Квалификације које означавају завршетак специјалистичких академских студија стичу студенти који су показали:

 • разумевање сложености концепата одрживости и отпорности грађене средине и њихових међусобних односа, способност њихове критичке анализе применом различитих развијених приступа, и који су у стању да развију аргументативну дискусију везану за теме одрживости и отпорности са еколошког, економског и друштвено-културолошког аспекта,

 • развијено системско, критичко мишљење и аналитичке способности, владање стручним језиком, развијену способност изражавања сопствених професионалних ставова и вођења двосмерне професионалне комуникације,

 • разумевање професионалне етике, сопствене улоге инжењера специјалисте, важности личних и колективних моралних поступака и вредности, значаја давања појединачног професионалног доприноса заједничким решењима, као и значаја управљања у контексту општеприхваћених концепата одрживости и отпорности,

 • способност примене и повезивања стеченог продубљеног знања, разумевање и способност решавања објективних проблема различитих степена сложености везаних за конкретне аспекте одрживости и отпорности грађене средине обухваћене садржајем студијског програма,

 • разумевање истраживачког поступка и познавање метода истраживања, способност за самостално спровођење истраживања, синтезу и интерпретацију резултата, формулисање закључака, те презентацију истраживања у писаној и усменој форми, и

 • способност интегрисања резултата истраживања са практичним професионалним радом, покретање истраживања на основу резултата практичног професионалног рада, односно паралелно спровођење истраживања и решавање конкретних проблема у практичном професионалном раду


Компатибилност са прописима, стандарима, смерницама и добром праксом

Програм Одрживост и отпорност грађене средине је усклађен са светским и европским стандардима и трендовима високог образовања (Болоњским принципима, Европским оквиром за осигурање квалитета у високом образовању, смерницама и резултатима европских пројеката у погледу целоживотног учења и образовања кратког циклуса, УНЕСКО-вим Глобалним акционим програмом образовања за одрживи развој, закључцима Савета Европске Уније у вези са образовањем за одрживи развој, циљевима Агенде 2030 за одрживи развој, препорукама за имплементацију образовања за одрживи развој, односно општих компетенција одрживости и др.), као и оправданим областима специјализације инжењера из техничко-технолошког поља.

Програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим програмима на Факултету техничких наука, чиме је мастер инжењерима различитих профила омогућен директан наставак образовања и стицање нових, напреднијих знања, вештина и компетенција у оквиру седмог степена Европског оквира квалификација.

Структура и садржај студијског програма су усклађени су са домаћим прописима у области високог образовања, националним стандардима за поље техничко-технолошких наука, Стратегијом развоја образовања до 2020. године (која предвиђа концепт интердисциплинарног образовања за одрживи развој), Националном стратегијом одрживог развоја, Националном стратегијом одрживог коришћења природних ресурса и добара и Националном стратегијом за апроксимацију у области животне средине, као и другим прописима и смерницама развоја високог образовања према најважнијим актуелним потребама друштва.

Национална стратегија развоја образовања до 2020. године, у делу који се бави развојем високог образовања, препоручује флексибилност система високог образовања кроз увођење кратког циклуса (до 60 ЕСПБ бодова). Према овој препоруци, утврђено је једногодишње трајање програма Одрживост и отпорност грађене средине. У студијски програм су, према Стратегији, уведени елементи истраживања (у оквиру више предмета), садржаји који подстичу предузетништво (предмет: Менаџмент у контексту одрживости и отпорности) и унапређују практичне вештине и компененције (највећи број предмета на студијском програму су по типу стручно-апликативни). У реализацију студијског програма уведене су и нове методе и информационе технологије, и уз помоћ Еразмус+ пројекта Европске Комисије „Стварање мреже лабораторија знања за одрживе и отпорне средине“ набављена адекватна рачунарска опрема, софтвери и библиотечке јединице. Истовремено, кроз електронску платформу која постоји на Факултету техничких наука у Косовској Митровици студентима на студијском програму се омогућава отворени приступ материјалима за учење, чиме се процес образовања додатно модернизује.

Програм Одрживост и отпорност грађене средине, који представља исход Еразмус+ пројекта Европске Комисије „Стварање мреже лабораторија знања за одрживе и отпорне средине“ у вези је са следећим акцијама Акционог плана за спровођење националне стратегије високог образовања до 2020. године: ВО-ЗД03; ВО-ЗД04; ВО-ЗД06; ВО-ЗД15; ВО-ЗД16; ВО-ЗД18; ВО-ЗД19; ВО-ЗД21; ВО-ЗД22; ВО-ЗД23; ВО-ЗД25; ВО-ЗД29; ВО-АС01; ВО-АС04; ВО-АС06 и ВО-АС10.